North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK Liberecoddelovac

Prosím pomozte

oddelovac


Úřad na dlani na OHK Liberec

Tým lektorů a konzultantů

 

Náš vysoce kvalifikovaný a praxí prověřený tým poradců a lektorů je připraven Vám poskytnout své služby. V případě, že by se vyskytla situace, a nebyli Vám schopni okamžitě pomoci, mám další partnery, kteří nám pomohou vyřešit každou situaci.

 


Ludvík FILIP

Ing. Ludvík FILIP

Vzdělání 1980 - 1984, SPŠ stavební Brno Kudelova 8, obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6), ukončené maturitou
1994, Německá korespondenční akademie, dálkový kurz "Provádění staveb" dle norem DIN a ČSN ukončený vydaným osvědčením o kvalifikaci s celostátní platností uděleným MŠMT ČR dne. 28. 6. 1993 pod č. j. 20 057/93-34/157
1999, Personální certifikát Manažer kvality QM 00094/99 RRR Certifikačního orgánu CSQ CERT.
2004, Personální certifikát Lead auditor kvality 00014/04 RRR Certifikačního orgánu CSQ CERT.
2004, Personální certifikát Manažer EMS 00006/04 RR Certifikačního orgánu CSQ CERT.
2005, Personální certifikát Hodnotitel Národní ceny České republiky za jakost licencované vzdělávací organizace Česká společnost pro jakost.
2008-2011, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. - bakalářské studium obor Manažerská ekonomika, zakončeno úspěšně státní zkouškou (Aplikovaná informatika, Ekonomie, Podnikové hospodářství, Systémy jakosti)
2010, Vzdělávací program - rekvalifikace - Projektový manažer OP ŽP.
2011-2012, Vysoká škola finanční a správní , o. p. s., roční kurz „Lektor a poradce krizového managementu“
2012-2014, Vysoká škola finanční a správní , o. p. s. – magisterské studium obor Řízení podniku a podnikové finance, zakončeno úspěšné státní zkouškou (Ekonomie, Ekonomika a management, Obchod a marketing)
2015, Profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)"

Odborná praxe

1984 - Okresní stavební podnik Žďár nad Sázavou
projektant vodo
1985 - Uranové doly Dolní Rožínka
provozní zámečník (oprava důlních zařízení a důlní vrtací techniky)
1988 - Uranové doly Dolní Rožínka
stavební zámečník (veškeré zednické profese, obsluha stavební betonárny)
1990 - DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka
samostatný projektant (činnosti samostatného projektanta v oblasti vodohospodářských staveb, kanalizací, ekologických staveb, úprav objektů, likvidací objektů a technické a biologické rekultivace po ukončení těžebních prací uranových činností včetně autorského dozoru)
1994 - DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka
zástupce vedoucího provozu pro výrobu (200, zaměstnanců, řízení bytového hospodářství (1200 bytových jednotek), tepelného hospodářství (2 velké kotelny 12 MW a jedna malá kotelna 6 MW), jídelní a stravovací zařízení, rekreační zařízení a střediska údržby)
1997 - DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka
technický pracovník likvidační práce (technická a projektová příprava pro konečnou likvidaci uranového ložiska , od května 1997 příprava na zahájení budování systému jakosti)
1998 - DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka
specialista - zmocněnec pro jakost (1200 zaměstnanců, 5 samostatných závodů), (řízení budování systému jakosti dle normy ISO 9001 a zákona č.18/1997 Sb., respektive vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb., tvorba dokumentace, jmenovaný hlavní auditor, jmenovaný metrolog)
2000 - MISSIVA spol. s r. o.
zástupce generálního ředitele, generální ředitel (koordinace zavádění a trvalé zlepšování dle normy ISO 9001, ISO 14001 a modelu EFQM, definování a zpracování politik a strategií, řízení péče o zákazníka, jmenovaný představitel vedení pro jakost, jmenovaný metrolog, zpracování a řízení přezkoumání a sebehodnocení dle modelu EFQM)
2002 - AZ SANACE a. s.
manažer jakosti, vedoucí programu auditů a interní auditor (ve firmě i její mateřské společnosti)
2004 - Poradenství a konzultace v oblasti managementu - OSVČ (jako vedlejší činnost od roku 2002)
2008 - LINET spol. s r. o.
manažer kvality , Poradenství a konzultace v oblasti managementu - (jako vedlejší činnost) (do 10/2008)

2008 - Poradenství a konzultace v oblasti managementu - OSVČ

2011 - 2012 - Technická pomoc a inženýrské služby v oblasti kvalita, bezpečnost a licencování při zpracování a projednání nabídky Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín, zařazení do seznamu potenciálních klíčových pracovníků řízení zakázky v rámci nabídky na Dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín v případě realizace dané zakázky

2013 - supervize nabídky na výstavbu skladu RAO Jaslovské Bohunice ve výši 20 mil EUR

Základní oblasti poradenství a lektorské činnosti

Zavádění, rozvoj a auditování systémů managementu dle:

ISO 9001:2015 - Systémy managementu kvality - Požadavky

ISO 14001:2015 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ISO 13485:2016 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

ISO 22301:2019 - Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky (BCMS) (nabízím BCMS již od roku 2012, tehdy dle normy ČSN BS 25999:2009)

ISO 45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

ISO 50001:2018 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Analýza rizik dle ISO 14971:2019 - Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizik na zdravotnické prostředky

Management rizik dle ISO 31000:2018

Interní i zákaznické audity dle ISO 19011:2018

Komunikace

Zlepšování systémů

Organizace řízení

SWOT (analýza silných a slabých stránek)

Projektové řízení

Strategický management

Osobní management

Rozvoj stavebních firem

Řízení dokumentace staveb - zastupování investora

BMK Benchmarking

Činnosti AMS a AKL dle ISO/IEC 17025:2017

Logistika a skladování

Systém údržby TPM

Štíhlá výroba / štíhlé myšlení

8 D report

Nástroje kvality

Pokročilé plánování kvality (APQP)

FMEA (IEC 60812:2018)

Řízení projektů dle ISO 10006:2017

Risk management (provázanost např. na systémy řízení obecně nebo BCMS)

Krizový management

Interim management

Realizace interních a zákaznických auditů jménem organizace (vysoká míra nezávislosti auditora)

Mentoring v oblasti systémů řízení (i ve vlastních řadách může mít organizace budoucího nadějného manažera)

EFQM model

Model CAFIng. Jiří ŠEBESTÍK

Ing. Jiří ŠEBESTÍK

Vzdělání 1987-1990 ČVUT Praha
ekologie a ochrana životního prostředí
postgraduál: Ochrana a tvorba životního prostředí
1981-1983Institut vzdělávání MSv
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Projektový management - stavebně technologické projektování
1970-1975 ČVUT Praha
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Stavební fakulta - konstrukce a doprava
Koordinátor BOZP na staveništi; osvědčení MPSV č. 26/10/2010
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik; osvědčení MPSV č. 19/12/2011
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně; osvědčení MV č. Z-OZO-28/2013
Člen Český institut manažerů informační bezpečnosti
Odborná praxe 07/1992 - dosud Ing. Jiří ŠEBESTÍK - Q-BEST
implementace a zlepšování systémů ISO, audity systémů ISO, technická a expertní pomoc firmám, vzdělávání, školení
04/1992 - dosud Česká společnost pro jakost
specialista, místopředseda dozorčí rady, dohled nad strategií, dodržováním regulativů, plněním cílů, hospodařením, kompatibilita s novými trendy v kvalitě
05/1990 - dosud - KVALITA, s. r. o.
zmocněnec pro jakost, odpovědný za projekty v oblasti kvality
05/1990 - 05/2005 KVALITA, s. r. o.
jednatel, konzultační a expertní činnost ve firmách klientů
09/1990 - 03/1992 TSK Praha
technický náměstek, plán, projekty, příprava IS/IT, facility management
12/1985 - 07/1990 AGROPROJEKT, g. Ř.
specialista - implementace nových technologií, školení personálu v nové legislativě, tvorba podnikových předpisů
09/1980 - 11/1985 Vojenské stavby Praha
vedoucí přípravář, příprava specializovaných projektů, kontrola kvality
09/1975 - 08/1980 PÚDIS Praha
samostatný projektant, tvorba dopravních řešení v Praze, územní vazby

Základní oblasti poradenství a lektorské činnosti Systémy managementu dle ISO 9001, ISO 14011, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001
interní i zákaznické audity dle ISO 19011
komunikace
statistické řízení
organizace řízení
SWOT (analýza silných a slabých stránek)
Projektové řízení - Strategický management, Osobní management
rozvoj stavebních firem
řízení dokumentace staveb - zastupování investora


Martin BEGALA

Ing. Martin Begala, IWE

IWE.jpg 
Vzdělávání SOU Hutnické, ukončeno v r. 1988
SOU Strojní, ukončené maturitou v r. 1998
ZČU – Fakulta strojní 3 semestry v r. 2006 – 2008
VŠMIE-Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky 2008 – 2011 titul „Bc.“
BIVŠ – Vysoká škola informační technologie a managementu 2011 – 2014 titul „Ing“

Kvalifikace Certifikát Mezinárodní Svářečský Inženýr – IWE PRVA ZVARAČSKA, a. s., Bratislava.
Certifikát Evropský Svářečský Technolog - EWT Škoda Welding s.r.o., Plzeň.
Osvědčení Vizuální kontroly svarů L II, ATG s.r.o. Plzeň.
Certifikát Mezinárodní Svářečský Technolog - IWT CWS ANB Praha.
Certifikát Mezinárodní Svářečský Inspektor - IWI-C TDS Brno – SMS s.r.o.
Jmenování Technického inspektora TESYDO s.r.o., Brno

Odborná praxe 1996 - 2003/OSVČ - svářečské práce.
2003 - 2006/Firma vyrábějící Ocelové konstrukce v Západních Čechách: Technolog svařování.
2008/Poradenství a Konzultace v oblasti svařování při zaměstnání.
2006 - 2011/Pražská společnost vyrábějící velkokapacitní zásobníky a ocelové konstrukce, Hlavní technolog svařování.
2012/OSVČ jako hlavní činnost - Poradenství a konzultace v oblasti svařování, Technické dozorové systémy a Inspekční činnosti.
2015 – založení nové společnosti – MB WELDING s.r.o.
Poradenství a konzultace v oblasti svařování a managementu.

Základní oblasti poradenství a lektorské činnosti Technické dozorové systémy.
Zpracování svařovacích, kontrolních a inspekčních plánů dle technické dokumentace.
Vypracování technologických postupů svařování – WPS.
Zpracování WPQR a WPS včetně zajištění a schválení v CO.
Svářečský dozor podle požadavků ČSN EN ISO 14731.
Technické, školící a inspekční činnosti.
Příprava certifikace podle ČSN EN 1090-1a2.
Příprava a zavedení systému kvality podle ČSN EN ISO 3834.
Provádět přejímky (inspekční činnosti) svařovaných konstrukcí, zařízení, výrobků dle TNI CEN ISO/TR 17 020.
Příprava a zajištění kurzů svářečů a operátorů ve svářečské škole podle ČSN 05 0705, EN ISO 9606-1 a EN ISO 14732.
Doškolení a přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků
ve smyslu ČSN 05 0601 příloha B podle ČSN 05 0705
Zaškolení pracovníků ve smyslu ČSN 05 0705.
Audiovizuální přednášky o technologii svařování a BZOP při svařování. Dále nabízíme:
výrobní dokumentace dle PD navrženého statikem,
předepsání počtu kusů, výrobní tvary jednotlivých dílů, přesnost zaručena k modelování celku a z toho pak realizován rozpad jednotlivých dílů,
předepsané výrobní tolerance a případné zaměření a úprava dle skutečného stavu,
výstupem bude tištěná verze A0 tak i v digitální PDF,
digitální výkresy editované,
detaily svarů: velikost, označení, svarové plochy, svarové úkosy,
výtěžnost přídavného materiálu na svařenec,
atd.


Ing. Vítězslav VLČEK, MSc.

Ing. Vítězslav VLČEK, MSc.

Vzdělání 2011 –2012 roční studium „lektor krizových poradců“ při VŠFS Most
2004 –2007 The Nottingham Trent University, magisterský program MSc in Law and Business Management Studies, Právo a ekonomika při Brno International Business School, Nostrifikace studia na MZLU Brno – rovnocennost vzdělávání
1988 – 1994 VŠST Liberec – fakulta textilní, posléze TECHNICKÁ UNIVERSITA, obor Ekonomika a řízení spotř.prům., specializace Marketing, management

Certifikáty: Základy managementu jakosti ve veřejné správě
Využití modelu CAF v organizacích veřejné správy
Několikatýdenní seminář v Německu na téma zvyšování kvality
Několikadenní exkurze po Německu v rámci projektů Místní agenda 21
Školení hodnotitelů kvality 2008, 2009
Školení hodnotitelů modelu CAF Národní ceny kvality ČR
Kurz hodnotitelů Národní ceny kvality v modelu Start Plus a v modelu Excelence
EFQM (3/2011)
Školení hodnotitelů Národní ceny kvality (7/2012)
Několikatýdenní stáž projektových manažerů v Německu (červen a září 2012)
Periodické doškolení hodnotitelů Národní ceny kvality ČR EFQM (5/2013), CAF (6/2013), CAF – zpětná vazba (8/2014)

Odborná praxe 2007 – dosud, Město Chabařovice, tajemník Městského úřadu
2003 – 2006, Statutární město Děčín, vedoucí kanceláře vedení úřadu, zástupce tajemníka a manažer projektu jakosti CAF
2002 – 2003, Union banka, ředitel expozitury Děčín
2001 – 2002, Střední škola v Děčíně, zástupce ředitele a ekonom
1994 – 2000, Česká spořitelna, manažer
1991 – 2002, OSVČ

Činnost stále trvá: Oficiální hodnotitel Národní ceny ČR za kvalitu – od r.2005
Hodnotitel kvality ve veřejné správě pro Ministerstvo vnitra ČR - od r.2005
Člen Pracovní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro udrž.roz.reg.,obcí a území, půs. jako součást orgánu Rady vlády pro udrž.rozvoj – od 2009
Člen Odborné sekce kvality ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR
Lektor manažer.vzdělávání – Image úředníka VS, Zákon o obcích
Přednášky a besedy na středních školách a gymnáziích
Lektor soft skills, manažerských dovedností a moderních metod řízení kvality pro veřejnou správu

Přehled nejdůležitějších projektů tematicky shodných s nabídkou školení: Vedoucí hodnotící skupiny kvality pro rok 2008,2009,2011,2013 Národní cena
Vedoucí hodnotitel modelů kvality pro Ministerstvo vnitra ČR za rok 2010
Hodnotitel inovací ve veřejné správě pro MV ČR 2011
Hodnotitel dvou projektů za kvalitu a inovaci pro MV ČR 2012 a čtyř v roce 2013

 Zpět nahoru

 

 

 

 


Dnes je 10. 12. 2023, svátek má Julie, zítra Dana. Návštěv: 13143
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík