North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK Liberecoddelovac

Prosím pomozte

oddelovac


Úřad na dlani na OHK Liberec

Poradenství

Nabídka v oblasti zavádění systémů řízení dle níže popsaných norem:

Nabídka zahrnuje kompletní zavedení systému dle dané normy, případně jejich kombinaci.

Podpora zahrnuje:

Ceny poradenských a konzultačních služeb jsou kalkulovány s ohledem na rozsah a složitost sjednané práce. Při dlouhodobé spolupráci jsou ceny nižší i při nižším rozsahu prací. Rozhodně však nechceme cenami „konkurovat“ „Takyporadcům“.

Pro členy Hospodářské komory sleva 5 - 10% z ceny poradenských a konzultačních služeb.

Pro členy Agrární komory sleva 5 - 10% z ceny poradenských a konzultačních služeb.

ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu

Dokument poskytuje návod organizacím všech velikostí a typů a týká se auditů různých předmětů a rozsahů. Návod se týká auditů prováděných ve velkých organizacích rozsáhlými týmy auditorů i auditů prováděných ve velké, nebo malé organizaci jedním auditorem. Tento návod lze vhodně přizpůsobit předmětu, složitosti a rozsahu programu auditů. Tento dokument se soustřeďuje na interní audity (první stranou) a audity prováděné organizacemi u jejich externích poskytovatelů a dalších externích zainteresovaných stran (druhou stranou). Tento dokument může být použit i pro externí audity prováděné za jiným účelem, než je certifikace systému managementu třetí stranou.

ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu kvality – Požadavky
Poslední verze této nejznámější normy v oblasti systému řízení kvality (lépe však systému kvalitního řízení). Přesto, že došlo ke změnám v počtu kapitol, významnější změny však tato norma neobsahuje. Pokud byl ve firmě systém zaveden „opravdově“, nebude přechod na novou normu pro firmy příliš zatěžující.

ISO 9001:2015 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace:
a) musí prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů, a
b) má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro zlepšení systému a zajištění shody s požadavky zákazníka a příslušných požadavků zákonů a předpisů.
Všechny požadavky normy ISO 9001: 2015, jsou obecné a mají být použitelné pro všechny organizace, bez ohledu na jeho obor nebo velikost, nebo výrobky a služby, které poskytuje.

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu
Poslední revize normy pro oblast řízení ochrany životního prostředí. Změny vycházejí z filozofie sjednocení norem v oblasti managementu. Norma reaguje na nejnovější trendy v environemntálním managementu.
Hlavní změny se týkají:
Zvýšené výjimečnosti environmentálního managementu v rámci strategického plánování procesů organizace

ČSN EN ISO 22301:2020 Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

Tato norma specifikuje požadavky na implementaci, udržování a zlepšování systému managementu k ochraně před narušením, snižování pravděpodobnosti jeho výskytu, přípravu, reagování a obnovu, pokud se vyskytne. Požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou obecné povahy a mají být použitelné pro všechny organizace nebo jejich části, bez ohledu na druh, velikost a typ organizace. Rozsah použití těchto požadavků závisí na prostředí, ve kterém se organizace pohybuje, a na její složitosti.

ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití
Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Implementace této normy umožní organizaci systematické přípravy a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. Tato norma je koncipována tak, aby umožňovala integraci se systémem řízení kvality a ochrany životního prostředí, a aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a v různých geografických, kulturních a sociálních podmínkách.

ČSN EN ISO 13485:2016 edice 2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a příslušné služby, které trvale splňují požadavky zákazníků a požadavky předpisů vztahujících se na zdravotnické prostředky a příslušné služby. Základním cílem této mezinárodní normy je podporovat požadavky harmonizovaných předpisů pro zdravotnické prostředky v oblasti systému managementu kvality, a to zakomponováním některých zvláštních požadavků pro zdravotnické prostředky a vyloučení těch požadavků ISO 9001, které nejsou vhodné jako požadavky předpisů. Vzhledem k těmto vyloučením, nemohou organizace jejichž systém managementu kvality odpovídá této mezinárodní normě, uplatňovat nárok na shodu s ISO 9001, pokud jejich systém managementu kvality nesplňuje všechny požadavky ISO 9001.

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
Norma obsahuje veškeré požadavky na činnosti zkušebních a kalibračních laboratoří, které musí tyto plnit, pokud chtějí prokázat, že provozují systémřízení, jsou odborně způsobilé a jsou schopny poskytovat technicky platné výsledky. Akreditační orgány, které uznávají způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, mají používat tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci.

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízeníu bezpečnosti informací - Požadavky
Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu rizik činnosti organizace. Zahrnuje také požadavky na posouzení a ošetření rizik bezpečnosti informací, přizpůsobené potřebám organizace. Příloha A této normy obsahuje cíle opatření a jednotlivá opatření, které jsou přímo odvozeny a propojeny s těmi, které jsou uvedeny v kapitolách 5 až 18 normy ČSN ISO/IEC 27002:2014 a musí být použity v kontextu požadavků procesu ošetření rizik bezpečnosti informací. Požadavky této mezinárodní normy jsou obecně použitelné a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a povahu činností. Vyloučení jakýchkoli požadavků specifikovaných v kapitolách 4 až 10 této normy je nepřijatelné, pokud chce organizace dosáhnout shody s touto normou. Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ČSN ISO/IEC 27001:2006), které bylo technicky revidováno. Norma má 28 stránek a byla přeložena z anglického originálu.

ČSN EN ISO 14971:2020 Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky 

Norma stanovuje proces, kterým může výrobce identifikovat nebezpečí spojená se zdravotnickými prostředky, včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD), odhadnout a vyhodnotit související rizika, kontrolovat tato rizika a monitorovat účinnost kontrol. 

ISO/TR 24971:2020 Zdravotnické prostředky Návod na použití normy ISO 14971:2019

Tento dokument poskytuje návod na pomoc výrobcům při vývoji, zavádění a udržení procesu managementu rizik pro zdravotnické prostředky, jehož cílem je splnit požadavky normy ISO 14971:2019.

ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Certifikace ČSN EN ISO 50001:2019 plní požadavky zákona č. 103/2015 Sb., který nařizuje malým i středním podnikatelům pravidelně zpracovávat energetický audit. Tuto povinnost nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií, enviromentálního řízení či enviromentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.


ČSN EN ISO 3834 - 2, 3, 4: 2006 - požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
Část 2: Vyšší požadavky na jakost
Část 3: Standardní požadavky na jakost
Část 4: Základní požadavky na jakost
podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 stanovuje základní požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Platí pro výrobu a montáže, dílenské i externí. Pro všeobecné údaje o použití této části ČSN EN ISO 3834 se musí použít ČSN EN ISO 3834-1. Pro splnění požadavků na jakost uvedených v této části ČSN EN ISO 3834 musí být ověřena shoda s odpovídajícími normami uvedenými v ČSN EN ISO 3834-5.

ČSN 732601 Z2; Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 73 2601 Tato norma platí pro výrobu, montáž a údržbu svařovaných, šroubovaných a nýtovaných ocelových konstrukcí staveb a technologických zařízení vyrobených z ocelí s mezí skluzu Ry <= 400 MPa. Pokud platí pro tyto konstrukce jiné speciální technické normy, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy na ni odvolávají. Norma obsahuje především technická (ale i bezpečnostnětechnická) opatření. V názvoslovné části u hesla "výrobní technická dokumentace" odkazuje na vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., která platí z hlediska bezpečnosti práce. Jsou normalizovány nejen požadavky na konstrukce, ale i např. na sestavení konstrukce na staveništi, na udržování ocelových konstrukcí, na rekonstrukce a demontáž.

DIN 18800-7 - Ocelové konstrukce / Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
Norma je požadována pro udělení osvědčení o kvalifikaci výrobce pro svařování ocelových konstrukcí.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

Můžete se také rovnou podívat na volné termíny k dispozici.

 Zpět nahoru

 

 

 


Dnes je 10. 12. 2023, svátek má Julie, zítra Dana. Návštěv: 13143
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík